проток прекинувач

Во принцип, прекинувачот за поделба на протокот може грубо да се подели на прекинувач за механички проток и електронски прекинувач за проток.

Механичкиот принцип е тип на лопатка, тип на турбина, тип на клипот, тип на гравитација итн.

Електронскиот принцип вклучува термички проток прекинувач, електромагнетни проток прекинувач, ултразвучни прекинувач сензор, и слично.

Прекинувачот на протокот ја започнува работата кога водата тече и ќе се исклучи кога нема вода или вода недостаток, што значи да се игра функцијата на прекинувачот и да се реализира алармот. Обично има два води, еден кабел е поврзан со напојувањето, а другиот кабел е поврзан со контролорот или алармот.